Trung tâm Tuyển sinh

12/06/2017

 

TRUNG TÂM TUYỂN SINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG

1. Giới thiệu

Trung tâm Tuyển sinh là đơn vị trực thuộc Trường, tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu, Hội đồng tuyển sinh xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tư vấn tuyển sinh và truyền thông hàng năm. Bên cạnh đó, Trung tâm còn giúp cho người học nhận thấy cơ hội, điểm mạnh, quyền lợi, lợi ích, cam kết chất lượng đào tạo và việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhận thức được trách nhiệm cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể và của từng cá nhân trong công tác, nên Trung tâm luôn được Nhà trường đánh giá cao. Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Trung tâm được khen tặng danh hiệu lao động xuất sắc cho tập thể và danh hiệu chiến sỹ thi đua cho các thành viên tiêu biểu.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh của Trường tổ chức và quản lý hoạt động tuyển sinh;

- Là đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh các hệ chính quy và liên thông đào tạo tại Trường.

2.2. Nhiệm vụ

- Thực hiện trách nhiệm tham mưu về tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động tuyển sinh thuộc các hệ chính quy và liên thông đào tạo tại Trường. Cụ thể:

+ Thành lập Hội đồng Tuyển sinh và xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh hằng năm của Trường;

+ Thực hiện trách nhiệm Thường trực Hội đồng Tuyển sinh của Trường và xây dựng kế hoạch, nội dung để tham mưu Hội đồng Tuyển sinh họp thường kỳ, đột xuất để đánh giá công tác tuyển sinh, triển khai kế hoạch và các hoạt động, nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển sinh;

+ Thực hiện việc tư vấn, tuyên truyền, quảng bá về công tác tuyển sinh trên các báo, đài, các phương tiện thông tin truyền thông và các tổ chức tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp theo kế hoạch, chương trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan;

+ Soạn và in ấn thông báo tuyển sinh, tờ rơi, áp phích tuyển sinh; nội dung tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, trường học của các địa phương;

+ Phối hợp với Phòng, Khoa, đơn vị liên quan tham mưu sắp xếp, phân công cán bộ phụ trách thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục, các trường học thuộc các địa bàn;

+ Hướng dẫn học sinh lập hồ sơ, thủ tục tuyển sinh; tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ tuyển sinh của Trường; thống kê, cập nhật thông tin học sinh, thông tin tuyển sinh theo đúng quy định;

+ Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh của Trường;

+ Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của Trường để báo cáo lãnh đạo, Hội đồng Tuyển sinh Trường có biện pháp tổ chức tuyển sinh phù hợp;

+ Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất công tác tuyển sinh của Trường theo yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các cơ quan có liên quan;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trường giao và phân công.

3. Lãnh đạo Trung tâm tuyển sinh

- Giám đốc: ThS. Nguyễn Ái Nhân            

Điện thoại: 0913302727                    Email: ainhan07@gmail.com

- Phó Giám đốc thường trực: Lê Ngọc Tú  

Điện thoại: 0905095955                    Email: lengoctucdpd@gmail.com

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Năm

Điện thoại: 0905061066                    Email: ngoclan372@gmail.com

- Phó Giám đốc: ThS. Lưu Bá Phong        

Điện thoại: 0905178509                    Email: luubaphong@gmail.com

 

 


Các thông tin khác
THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu